2017/743/OR

2017/743/OR

Centrum Aktywności Lokalnej w Bydlinie

2017-02-15

Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE”


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-02-15 Do: 2017-12-31
województwo pomorskie
Zbiórka środków pieniężnych do dwóch zaplombowanych puszek
2
Centrum Aktywności Lokalnej - rozwój wspólnoty lokalnej w Bydlinie
Cel w sferze zadań:
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
wypoczynku dzieci i młodzieży
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
turystyki i krajoznawstwa
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska