2016/1521/OR

2016/1521/OR

Centrum Aktywności Lokalnej w Bydlinie

2016-04-26

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-05-01 Do: 2016-12-31
województwo pomorskie
Zbiórka środków finansowych do zaplombowanych i oznakowanych puszek
3
Centrum Aktywności Lokalnej - rozwój społeczności lokalnej w Bydlinie
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
turystyki i krajoznawstwa
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska