2016/1548/OR

2016/1548/OR

Centrum Aktywności Lokalnej w Siemianicach

2016-04-27

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-05-01 Do: 2016-12-31
województwo pomorskie
zbiórka środków pieniężnych do czterech oznakowanych i zaplombowanych puszek
4
Centrum Aktywności Lokalnej - rozwój społeczności lokalnej w Siemianicach
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
promocji i organizacji wolontariatu
turystyki i krajoznawstwa
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
ochrony i promocji zdrowia
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska