2018/154/OR

2018/154/OR

Dom Sąsiedzki - Centrum Aktywności Lokalnej

2018-01-03

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-01-05 Do: 2018-12-31
województwo pomorskie
Zbiórka środków pieniężnych do 8 zaplombowanych puszek
8
Dom Sąsiedzki na Podgrodziu - rozwój wspólnoty lokalnej poprzez pokrycie kosztów utrzymania Domu, zakupu materiałów na zajęcia warsztatowe dla mieszkańców/nek, wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty dla mieszkańców/nek
Cel w sferze zadań:
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
wypoczynku dzieci i młodzieży
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
turystyki i krajoznawstwa
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska