2015/631/OR

2015/631/OR

FUNDACJA SEDEKA - GRUPY OPP

2015-01-26

FUNDACJA SEDEKA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-02-20 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON
500
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GRUP OPP - PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDACJI SEDEKA
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
pomocy Polonii i Polakom za granicą
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
upowszechniania i ochrony praw konsumentów
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
promocji zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
wypoczynku dzieci i młodzieży
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
turystyki i krajoznawstwa
porządku i bezpieczeństwa publicznego
ratownictwa i ochrony ludności
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracjicele religijne
Dodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA ODBYWA SIĘ GŁÓWNIE DLA GRUP OPP - DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH LUB W RAMACH INICJATYW SPOŁECZNYCH
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska