2019/2536/OR

2019/2536/OR

Godne życie do końca

2019-05-22

Fundacja Mocni Nadzieją


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-06-14 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka do puszek i skarbon.
25
Zebranie środków na potrzeby osób przewlekle i nieuleczalnie chorych: 1. Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w celu nieodpłatnego wypożyczania chorym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej; 2. Zakup sprzętu do utrzymania higieny osób przewlekle leżących (wanny i baseny pneumatyczne); 3. Organizacja i przeprowadzenie cotygodniowych kąpieli dla ok. 20 chorych przewlekle leżących; 4. Finansowanie nierefundowanych leków; 5. Pomoc materialna dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, np.: przygotowanie paczek żywnościowych, zakup ciepłych posiłków; 6. Organizacja i przeprowadzenie czynności porządkowych w miejscach zamieszkania osób chorych niesamodzielnych, niedołężnych, nieporadnych.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności charytatywnej
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Zebrane środki planujemy przeznaczyć na objęcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych opieką medyczną, pielęgniarską i pielęgnacyjną, a także na pomoc finansową i rzeczową dla chorych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska