2021/2300/OR

2021/2300/OR

NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ

2021-09-13

FUNDACJA NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-09-20 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
50
POMOC DLA OSÓB W CIĘŻKIEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I ZDROWOTNEJ POPRZEZ ZAKUP LEKÓW, DOFINANSOWANIE REHABILITACJI, ART. MEDYCZNYCH, ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH RZECZY ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ I POTRZEBĘ
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska