2016/1385/OR

2016/1385/OR

RATUJMY UKRAIŃSKI ŚWIAT

2016-04-15

FUNDACJA OTWARTY DIALOG


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-04-15 Do: 2016-12-31
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
100
Celem zbiórki jest zgromadzenie środków pieniężnych do funkcjonowania Ukraińskiego Świata - projektu prowadzonego przez Fundację Otwarty Dialog, będącego wszechstronną platformą pomocy dla migrantów (m.in. uchodźców) z Ukrainy i innych krajów byłego Związku Radzieckiego. W szczególności środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalu, działającego w jego ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego, gabinetu pomocy psychologicznej, wystawy Muzeum Majdanu, oddziału biblioteki Majdanu, kursów językowych, porad prawnych, wsparcie migrantów w wejściu na rynek pracy, organizację wydarzeń kulturalnych mających na celu integrację emigrantów z Polakami oraz możliwość prowadzenia wymiany kulturowej.
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
działalności charytatywnej
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
promocji zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska